ઉમાશંકરઃ ગીત ગોતનાર, ગોતી આપનાર કવિ… – સુનીલ મેવાડા

ચૂંટે તો… ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે. એક મારું વેણ તને, મૂકજે અંબોડલે. હું તો નાનું ફૂલડું, ખીલ્યું અણમૂલડું, … Continue reading ઉમાશંકરઃ ગીત ગોતનાર, ગોતી આપનાર કવિ… – સુનીલ મેવાડા