[અનુવાદ] એક મૂરખ – ફ્રેડરિક નિત્શે

શું તમે કદી એ મૂરખ વિશે નથી સાંભળ્યું? જે પ્રભાતના ઊજળા પહોરમાં પણ ફાનસ સળગાવીને ઊભી બજારે રાડો નાખતો ફરે … Continue reading [અનુવાદ] એક મૂરખ – ફ્રેડરિક નિત્શે