કવિતામાં કવિતા સિવાયનું બીજુંબધું… – સુનીલ મેવાડા

દાડમડીનાં ફૂલ રાતાં ઝૂલણ લ્યો વણઝારી ફૂલ રાતાં ને ફળ એનાં લીલાં ઝૂલણ લ્યો વણઝારી હું તો વાણીડાને હાટે હાલી … Continue reading કવિતામાં કવિતા સિવાયનું બીજુંબધું… – સુનીલ મેવાડા