એક પંક્તિનું કાવ્ય, શા માટે?

મને ઘૂઘવતા, જળે ખડકનું, પ્રભુ મૌન દો – સુરેશ દલાલ એક પંક્તિનાં કાવ્યો આપણે ત્યાં છે, સારાં પણ છે. જોકે … Continue reading એક પંક્તિનું કાવ્ય, શા માટે?