જાણવા અને પારખવા વચ્ચેથી પસાર થઈ જતી કવિતા – સુનીલ મેવાડા

ક્યારે રે બુઝાવી મારી દીવડી, ક્યારે તજી મેં કુટીર. કઇ રે ઋતુના આભે વાયરા, કઇ મેં ઝાલી છે દિશ; ………………………………….નહીં … Continue reading જાણવા અને પારખવા વચ્ચેથી પસાર થઈ જતી કવિતા – સુનીલ મેવાડા