વાંચવા જેવું કથાનક – ધ્રુવ ભટ્ટ

લાંબે સુધી સંવાદોથી ચાલતી આ કથા આગળ જતા મનુષ્યજીવનના વિવિધ આયામોને કલાત્મકરૂપે રજૂ કરે છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં અંતે … Continue reading વાંચવા જેવું કથાનક – ધ્રુવ ભટ્ટ