(અનુ. જયા મહેતા)

કોઈ વાર તારા માટે

મનને ભરી દે

વાદળ પીતો

ચાંદલ નાતો

ઝાકળમાં જે

રહે ઘર બાંધી

પણ તે નહીં

………….પ્રેમ વગેરે

તારા શરીરે

કદીક પેટતી

લાલ કિરમજી

હજાર જ્યોતિ

તેમાં મળવા

પતંગ થાઉં

પણ તે નહીં

………….કામ વગેરે

કોઈ વાર શિવાલય

ઓઢીને તું

સામે આવે

શમી જાય હેતુ

મનમાં કેવળ

પણ હું નહીં

………….ભક્ત વગેરે

રંગીન આવા

ધુમ્મસ ધરવા

સાર્થ શબ્દ આ

બીજા નિરર્થક

તેની પારનો

એક જરા શો

દિસ સારો

………….ફક્ત વગેરે.

***