લાંબે સુધી સંવાદોથી ચાલતી આ કથા આગળ જતા મનુષ્યજીવનના વિવિધ આયામોને કલાત્મકરૂપે રજૂ કરે છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં અંતે તો મનુષ્ય અને મનુષ્યજીવન જ હોય છે તેવું છાતી ઠોકીને કહેતું આ કથાનક સૌએ વાંચવા જેવું છે.